Društva

ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica


Vse skozi smo delovali v duhu programskih in statutarnih dokumentov, posebno pozornost pa smo namenjali povečanju številu članov in aktivnemu vključevanju vseh članov v posebne socialne programe. Ves čas smo delovali suvereno in samostojno.  In prav zaradi vsega naštetega smo se odločili, da ustanovimo ILCO društvo oseb s stomo Nova Gorica. Osnovni motiv je bila želja po bolj kvalitetnem delovanju, po boljši vključenosti v posamezne socialne pograme in posledično po boljši kvaliteti življenja. Naše delovanje pomembno določajo državne razvojne vizije, strateške usmeritve in opredeljene prioritete na področju socialne države. Svoje usmeritve sprejemamo v času, ko se v R Sloveniji poskušajo na novo definirati razmerja na področju strukturnih reform (politike na področju socialnega varstva, pokojninskega sistema in zdravstva), rezultati pa še niso jasni. Zato je toliko bolj potrebno, da opredelimo, na čem bomo zagovarjali v družbenem dialogu o položaju oseb s stomo  in njihovih družin. Pomembno nam je, da osebe s stomo  živijo povsem normalno, aktivno in kakovostno življenje. Eden glavnih namenov ustanovitve društva je tudi, medsebojna pomoč, izmenjava izkušenj in druženje. Osebe s stomo  želimo seznaniti z vsemi novostmi na področju zdravljenja, ustrezne prehrane ter jih predvsem seznanjati z njihovimi pravicami.

Novo društveno vodstvo se zaveda, da je šele na začetku poti in da bo potrebno še ogromno dela, da se društvene vsebine umestijo v Slovenski prostor – NSIOS in FIHO, istočasno pa smo prepričani, da bo Zveza  ILCO Slovenije zmogla dovolj modrosti, da nam bo pri naših hotenjih stala ob strani in nam pomagala.

Naloge Društva oseb s stomo Nova Gorica

•    organizacija predavanj za osebe s stomo  
•    prirejanje srečanj članov društva (strokovna, javna)
•    svetovanje (zdravstveno, dietetno, psihološko, pravno, socialno)
•    organizacija samopomoči med osebami s stomo
•    predstavitev  pripomočkov na tržišču
•    pripravljanje publikacij in zloženk za osebe s stomo v skladu z veljavno zakonodajo
•    izobraževanje članov na raznih seminarjih, predavanjih, tečajih
•    dajanje pobud za izboljšanje strokovnega dela na področju obravnave oseb s stomo
•    sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini

V Društvu oseb s stomo Nova Gorica izvajamo 6 posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s stomo, da jim lajšajo življenje.

Ti programi zajemajo dejavnosti:

•    Usposabljanje za aktivno življenje in delo
•    Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje invalidov
•    Program za starše in svojce
•    Oskrba s tehničnimi pripomočki
•    Ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijski programi
•    Dnevni centri

Društvo deluje v Sloveniji z 1 sekcijo - Sekcija obalno kraške regije

S primernimi odnosi smo dosegli, da osebe s stomo, ki jih vodimo, delujejo po svojih najboljših močeh v smeri skupnega cilja. Ljudi se namreč za razliko od stvari, ki se premikajo s silo, usmerja z odnosi. Kogar koli bi lahko vprašali, ali so odnosi med osebami s stomo pomembni za uspeh, vsakdo bi odgovoril, da nedvomno so. Veliko oseb s stomo to res verjame in tako tudi delujejo; eni pa vedo, da je trditi kaj drugega nemoderno in čudaško. Če pa pogledamo realne razmere v posameznih delovnih okoljih, se pokaže, da pod istim priseganjem na dobre odnose kot pogoj uspeha nastajajo zelo različne prakse. V vprašanju dobrih odnosov se namreč najprej srečamo s problemov vodenja. Nekateri prisegajo, da je ustvarjanje dobrih odnosov med osebami s stomo  tisti način vodenja, ki vzpostavlja predpogoje, v katerih lahko ljudje uspešno izvajajo zastavljene naloge in dosegajo cilje organizacije. Zadovoljni ljudje so uspešni, je njihovo geslo. Drugi pa menijo, da mora vodenje oblikovati uspešne ljudi, ki uresničujejo naloge in dosegajo cilje in s tem posredno krepijo dobre medsebojne odnose, saj, kot pravijo ti, delovni in uspešni ljudje so zadovoljni in sodelujoči. Brez velikih tveganj lahko trdimo, da so oboji v zmoti. Obe plati problema, tako dobri medsebojni odnosi kot skrb za to, da se naloge izvajajo in cilji dosegajo, sta naloga dobrega vodenja. V delovnem okolju je potrebno za odnose prevzemati svoj delež odgovornosti. Če bomo torej prevzemali svoj delež odgovornosti za odnose v delovnem okolju in proaktivno delovali v duhu širjenja razumevanja, spoštovanja, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti ter transparentnih odnosov, bomo s tem že kar veliko naredili pri posrednem motiviranju posameznikov. Postavljanje ciljev in vključenost je temelj. Za uspešno gradnjo odnosov je na samem začetku pomembna naša osebna naravnanost. Naravnanost, ki jo imamo do osebe, s katero želimo zgraditi odnos. Pri čemer je potrebno upoštevati, da so za to potrebni odprt duh pri komunikaciji, kredibilnost, poštenost, sprejemanje, zanesljivost, saj so to elementi, ki izgrajujejo zaupanje, na podlagi katerega se lahko ustvari dober odnos.

Predsednik ILCO Nova Gorica
Ivan Mrevlje

Društvo ILCO Nova Gorica

Predsednik: Ivan Mrevlje
GSM: 041 504 501
E-pošta: ivan.mrevlje@siol.net
Uradne ure: pokličite